عصب بینایی

۲۵ خرداد ۱۳۹۷

عصب بینایی

دومین زوج از اعصاب دوازده گانه مغزی است که پیام بینایی را به مغز برده و در آنجا تفسیر می گردد.

عمده ترین آسیب عصب بینائی التهاب عصب بینایی (نوریت اپتیک) است که معمولا پس از چند ماه بهبود یافته و ندرتا مزمن می شود.

تصویر عصب بینایی چشم