ملتحمه

۲۵ خرداد ۱۳۹۷

ملتحمه

غشاء مخاطی نازک و شفافی است که سطح داخلی پلک و قدام صلبیه را می پوشاند
عفونت چشم اغلب در این لایه رخ می دهد