برچسب: دکتز احمد عظیم زاده

۲۵ خرداد ۱۳۹۷

ملتحمه غشاء مخاطی نازک و شفافی است که سطح داخلی پلک و قدام صلبیه را می پوشاند عفونت چشم اغلب در این لایه رخ می دهد