برچسب: عصب بینایی چشم

۲۵ خرداد ۱۳۹۷

عصب بینایی دومین زوج از اعصاب دوازده گانه مغزی است که پیام بینایی را به مغز برده و در آنجا تفسیر می گردد. عمده ترین آسیب عصب بینائی التهاب عصب بینایی (نوریت اپتیک) است که معمولا پس از چند ماه بهبود یافته و ندرتا مزمن می شود. تصویر عصب بینایی چشم